Pazartesi , 22 Temmuz 2024

KELEBEK ETKİSİ – Sevgi YİĞİT

kelebeketkisi3D

Leyla’sından öte Mevla’sını bulmak için evvelden ezele doğru seyr-i sülûk edenlere âriflerin bir suali vardır: “Kimsin, nereden gelip nereye gidersin?” El-cevap: – Yolcuyum, yolu bulmaktan ziyade yol olmaya adanmış bir yolcuyum. Peygamber-i Zîşan’ın: “Ümmetim” hitabının muhatabı olmak için kıyama durmuş, kıyamdam kıyametime, kıyametimden de kıymetlime uzanan menzilde münzevîyim. – Vatanım topraktır; topraktan gelir, toprağın da vatanı olan vatan-ı aslîme, Rabb’ime giderim.  Refik-i Âlâ izinde biz olmaktır dileğim.  Vesselam…

İÇİNDEKİLER
BAġLARKEN ● 1
KELEBEK ETKĠSĠ ● 2
HAYATIMIZIN EBU BEKĠR‟ĠNĠ BULMAK ● 4
CÜMLE KAPISI ● 8
ULVĠ ZEVKĠN EBEDĠ SOLUĞU: NEY ● 10
EDEP ● 13
ROL-MODELĠN KĠM? ● 15
SABREDENLERDEN HĠFA, ġÜKREDENLERDEN SUHEYB ● 17
F‟ASIL ● 19
RĠYAZET KALESĠ ● 20
ĠNSAN OLMA SANATI ● 22
HAY‟IRLISI ● 25
DERT SAHĠBĠ ● 26
DÜġÜNCEDE DĠRĠLĠġ ● 29
YALNIZ VE YILMAZ SAVAġÇI: CEMĠL MERĠÇ ● 31
AġK MAKAMI ● 33
GÖNÜL ● 35
SEVMEK LAKĠN KĠMĠ VE NASIL SEVMEK? ● 38
KÜLFET MĠ, ÜLFET MĠ? ● 41
GENÇLERLE DĠRĠLEN BĠR MABED: CAMĠĠ ● 43
ECDADIN ULUSA ARMAĞANI: CUMHURĠYET MĠRASI ● 46
AYDIN DEĞĠL ARĠF ● 48
BĠZĠM HĠKÂYEMĠZ ● 50
ĠKĠ CĠHAN SAADETĠNĠN ANAHTARI: MUHAMMEDÎ YOL ● 53
GÜMÜġ SÖZ ALTIN SÛKUT ● 57
ĠKĠLERĠN ĠLĠġKĠSĠ ● 60
HANIMEFENDĠ MODELĠ ● 61
ASIL VAZĠFE: AHDE VEFA ● 63
GEÇMĠġE AYNA, GELECEĞE ROTA: ÖĞRETMEN ● 65
ÖLÜMSÜZLÜĞE YÜRÜYENLERE ● 67
KELEBEK ETKĠSĠNE DAĠR SON KELAM ● 70

Scroll To Top