Pazartesi , 22 Temmuz 2024

HİÇLİK MAKAMI – Salih DOĞAN

slhby3byt

Halisane niyetlerle çıktığımız bu yolda, derdimiz gönüllere misafir olmaktır. Amacımız gözü olup görmeyen, kulağı olup iĢitmeyen, dili olup hakkı konuĢmayan toplumumuza, unuttuğu ve kaybettiği değerleri dilimiz döndüğünce anlatmaktır. Günümüzde yaptığımız birçok hataya farklı bir pencereden bakmamızı sağlamaktır. PeĢine düĢtüğümüz dünyevi varlıkların etkisinde kalarak, varlık sebebimizi unutan bizlere bir nebze de olsa dur demektir niyetimiz. Sonuç olarak bizler misafir olarak geldik, kalıcı değiliz. ġu çok heves ettiğimiz dünya aslında yol üzerinde bir ağaç gölgesinden ibarettir. YaĢadığımız hayat ise burada beĢ dakika verilen molaya benzer.
Velhasıl-ı kelam varlık sebebini unutan insanoğlunun içine düĢtüğü acziyete dikkat çekmek istedik. Ġstedik ki birer “HİÇ” olduğumuzu bilelim. Hiç olmaya gayret edelim. Makamlar, mevkiler, rütbeler hepsi birer hikâyeden ibaret, geride hoĢ bir seda bırakalım yeter. Günümüzde hiç kimse hayatından memnun değil, hep bir Ģeylerden Ģikâyet eder olduk. Eskiye duyulan özlem had safhada. Neden böyle olduk, neleri kaybettik veya neler yapabiliriz sorgulayan yok. Suçu baĢka yerde aramayalım. Ne yaptıysak kendi ellerimizle ve düĢüncelerimizle yaptık.
Yönümüzü nereye dönersek dönelim, samimiyetten yoksun, taklit meraklısı ve geçmiĢinden ders çıkarmayanlarla karĢılaĢıyoruz. Kibir Kaf Dağı’nı aĢtı. Kimse kimseyi beğenmiyor. Yaratılanı, Yaratan’dan ötürü seven bir toplumdan, birbirinden nefret eden ve haset sahibi topluma döndük. Fitne tohumları ektik dört bir yana. Tüm değerlerimizi yok ettik fütursuzca. Özenti en büyük alıĢkanlığımız oldu. Ġnsanlarımız benlik sevdasının peĢinde ömrünü tüketmekte.
ĠĢte tüm bu sebeplerden ötürü birkaç kelam etmek istedik. Heybemizde biriken ne varsa sizlerle paylaĢmak istedik. Sürç-ü lisan ettiysek Ģimdiden affınıza sığınıyorum.
Saygı ve muhabbetlerimle…

İÇİNDEKİLER
Hiç ● 1
Hiçlik Makamı ● 6
Kendini Bulmak ● 15
Bir DuruĢu Olmalı Ġnsanın ● 20
Sadece Biraz Samimiyete Ġhtiyacımız Var ● 24
Tevazu ● 32
Bir Türlü Ġnsan Olamıyoruz ● 36
Kıskançlık ● 40
Eskiyi Mumla Aramak ● 45
Sanal Ortam ve Ġnternet ● 49
Nereye Gidiyoruz? ● 54
Yalan Dünya ● 63
BoĢa Geçen Zaman ● 66
Özgüven Patlaması ● 72
Muhabbet ● 78
GeçmiĢimiz ile YaĢamak ● 83
Vefa ● 88

Scroll To Top